Poplatek za psa


Poplatek za psa je pro rok 2024 určen ve výši 200 Kč/pes. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč/pes. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč/pes, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100 Kč/pes.

Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku ze psů

Uhradit jej můžete na podatelně úřadu městyse nebo bezhotovostně na č.ú. 1382079379/0800, v.s. 1341, s.s. číslo domu.

Kam se obrátit

jménem organizace tuto agendu vyřizuje paní Martina Janulíková

telefon: 774 722 713, e-mail: podatelna@mnves.cz.

Kdo platí?

Poplatníkem je každý majitel psa staršího 3 měsíců s trvalým pobytem v Moravské Nové Vsi. Poplatník je povinen oznámit (tzv. ohlašovací povinnost) správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik a zánik nároku na osvobození nebo změnu jakýchkoli skutečností uvedených v přihlášce k registraci (dle platné obecně závazné vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly).

Výše poplatku

Poplatek za jednoho psa staršího tří měsíců zůstává pro rok 2024 ve výši 200,- Kč. Poplatek za psa je pro rok 2024 určen ve výši 200 Kč/pes. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč/pes. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč/pes, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100 Kč/pes. Od poplatku jsou osvobozeni osoby nevidomé, bezmocné a průkazem ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis a dále osoby, které jsou starobního, invalidního, vdoveckého a sirotčího důchodu podle zvláštního předpisu.

Termín úhrady

Poplatek za psa vybírá úřad městyse – správa poplatků – v termínu  do 31. března 2023.

Úhrada poplatku

v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Moravská Nová Ves nebo bezhotovostně na číslo účtu 1382079379/0800, variabilní symbol 1341; do specifického symbolu uveďte číslo popisné domu poplatníka