Poplatek za stočné


Poplatky za stočné vybírá příspěvková organizace Služby Moravská Nová Ves.

Stočné je splatné do 30.11. příslušného roku.

Od 1. 1. 2024 je výše stočného 40,- Kč/m3 + 12% DPH

Občané, kteří mají studnu a jsou připojeni na kanalizaci platí stočné ve výši 1000,- Kč bez DPH/osoba. 

 

Kam se obrátit:

Jménem organizace tuto agendu vyřizuje paní Martina Imrichová:

Sídlo kanceláře služeb: Sběrný dvůr v Moravské Nové Vsi, ul. Kamenná

telefon: 774 486 370, e-mail: sluzbypomnves@seznam.cz.

 

Fakturační období - vždy od 1.7. aktuálního roku do 30.6. příštího roku.

Smluvní vztah o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro domácnost vzniká na základě smlouvy.

 

Úhradu za stočné lze provést

  • zálohově formou platby SIPO nebo
  • jednorázově za skutečně spotřebované odběry vody na základě podkladu od společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vyúčtování stočného SIPO (přeplatky a nedoplatky) obdržíte vždy písemně na fakturační adresu.

 

V případě, že objekt nemá přímé napojení na kanalizaci a odpadní vody odvádí do odpadní jímky, lze po předložení dokladu o úhradě vývozu odpadní jímky odečíst z platby za stočné úhradu za skutečně odvezené množství fekálií v m³.