Územní plán


Územní plán

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 29.9. 2008 Územní plán Moravská Nová Ves, který nabyl účinnosti dne 18.10.2008.

Změna číslo 1

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 23.3. 2011 změnu č.1 Územního plánu Moravská Nová Ves, která nabyla účinnosti dne 12.4.2011.

 

Dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu městyse Moravská Nová Ves a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

Návrh změny č. 2 územního plánu

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Výkres technické infrastruktury
Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje 
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Srovnávací část
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část odůvodnění
Textová část

Kam dál?

Informace