Matrika


Narození dítěte

Níže uvedené dokumenty jsou potřebné pro případ narození dítěte v městysi Moravská Nová Ves:

Rodný list

K vyřízení rodného listu matka předloží: provdaná matka:

provdaná matka: občanský průkaz svůj a manžela, oddací list
svobodná matka: občanský průkaz, rodný list, prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.

Určení otcovství k dítěti

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uplynulo více než 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka oddací list. S matkou dítěte se dostaví i otec, který předloží občanský průkaz a rodný list. Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem.

Úmrtí

Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu (Moravská Nová Ves, Hrušky, Týnec) fyzická osoba zemřela. Není-li známo, kde fyzická osoba zemřela, zápis provede matriční úřad v jehož obvodu byla nalezena.

K provedené zápisu rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtnou je příslušný Úřad městské části Praha 1.

Zápis do knihy se provede na základě

- listu o prohlídce mrtvého
- pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou

Na listu o prohlídce mrtvého je povinen úmrtí oznámit do 3 dnů prohlížející lékař.

Předkládá se

- rodný list zemřelého

- oddací list

- list o prohlídce mrtvého

Odevzdá se

- občanský průkaz
- kartička zdravotní pojišťovny

Uzavření manželství

Dokumenty, které jsou potřeba pro uzavření manželství Vám budou individuelně sděleny na matrice Úřadu městyse.

Na matrice dále vyřídíte

- vystavení druhopisu matričního dokladu

- osvědčení státního občanství ČR

- přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

- zápis ženského příjmení v mužském tvaru

- změna jména a příjmení

- prohlášení o volbě druhého jména

Kam se obrátit

Kontakt na úřad