Poplatek za svoz odpadu


Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za svoz domovního netříděného komunálního odpadu je pro rok 2024 stanoven ve výši 840,- Kč na osobu.

Svoz komunálního odpadu probíhá každé úterý v sudý týden. Doporučujeme popelnice přichystat večer před svozem. Odpad bude vyvážen kolem 6 hodiny ráno.

Poplatek za svoz komunálního odpadu vybírá Městys Moravská Nová Ves. Je možno uhradit na pokladně úřadu městyse nebo  bankovním převodem na č.ú. 1382079379/0800, VS: 1345, SS: číslo domu.

Kam se obrátit:
Jménem organizace tuto agendu vyřizuje paní Martina Janulíková:

telefon: 774 722 713, e-mail: podatelna@mnves.cz.

Kdo platí?
Poplatníkem je

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci jsou povini plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Od poplatku je osvobozen:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.

d) umístěného v domově pro seniory se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a) je hlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, v městysi se nezdržuje a její skutečný pobyt není znám

b) žije nejméně po dobu šesti měsíců v kalendářním roce v zahraničí

c) je studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání ) maximálně do 26 let věku), kdy z důvodu studia pobývá po dobu šesti měsíců v kalendářním roce v zahraničí

d) je dítětem, které se v daném kalendářním roce narodilo.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto městyse a která je současně přihlášena na území městyse Motavská Nová Ves. Předmětné osvobození je poskytováno toliko z titulu vlastnictví k této stavbě.

Úleva se poskytuje:

a) ve výši 50% za rok studentovi do 26 let věku, má-li trvalý pobyt v Moravské Nové Vsi, avšak studuje a bydlí mimo území městyse,

b) ve výši 50% za rok poplatníkovi s trvalým pobytem v Moravské Nové Vsi, který po dobu nejméně 6 měsíců v roce bydlí z důvodu výkonu zaměstnání mimo území městyse,

c) ve výši 50% za rok každému třetímu a dalšímu dítěti z dětí do 18 let a studentů do 26 let, pokud žijí ve společné domácnosti, a to i za kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dovrší.

Výše poplatku

Poplatek za svoz domovního netříděného komunálního odpadu je pro rok 2024 stanoven Obecně závaznou vyhláškou  městyse č. 4/2023 ve výši 840,- Kč na osobu.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a 30. června příšlušného kalendářního roku.

Úhrada poplatku

V hotovosti na pokladně Úřadu městyse Moravská Nová Ves nebo bezhotovostně na číslo účtu 1382079379/0800, variabilní symbol 1345; do specifického symbolu uveďte číslo popisné domu poplatníka

Třídění odpadu

Pytle na tříděný komunální odpad dávají pracovníci Služeb Moravská Nová Ves, příspěvková organizace ke každému domu, u kterého budou pytle se správně vytříděným odpadem přichystány k odvozu. Kalendář svozových dnů obdrží každá domácnost do poštovní schránky na začátku roku.