Rada


Rada městyse Moravská Nová Ves

Členové rady

Bc. Zuzana Jandáková, Mgr. Jiří Fila, Ing. Pavel Zugar, Ing. Pavel Jandák, Pavlína Viktorinová.
 

Rada městyse Moravská Nová Ves je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu městyse. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě městyse rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada městyse připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městyse, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a je jí vyhrazeno zejména:

 • zabezpečovat hospodaření městyse podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městyse,
 • rozhodovat ve věcech městyse jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení městyse,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městyse nebo komisemi rady městyse,
 • stanovit rozdělení pravomocí v úřadu městyse,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady městyse (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů úřadem městyse a komisemi v oblasti samostatné působnosti,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců městyse v úřadu a v organizačních složkách městyse,
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá úřadem městyse v samostatné působnosti a komisemi,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád úřadum městyse,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada městyse se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné, ale k jednotlivým bodům svého jednání může přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Ze schůze rady městyse se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady městyse, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady městyse musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen u úřadu městyse k nahlédnutí členům zastupitelstva městyse.

Rada vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady městyse.

Kam dál?

Samospráva