Rada


Rada městyse Moravská Nová Ves

Členové rady

Ing. ANTAL Igor,  GRÉEOVÁ Eva,  Mgr. Bc. KOŠUT Marek,  Ing. VANĚK Radek, JUDr. SILNÝ Rostislav
 

Rada městyse Moravská Nová Ves je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu městyse. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě městyse rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada městyse připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městyse, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a je jí vyhrazeno zejména:

 • zabezpečovat hospodaření městyse podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městyse,
 • rozhodovat ve věcech městyse jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení městyse,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městyse nebo komisemi rady městyse,
 • stanovit rozdělení pravomocí v úřadu městyse,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady městyse (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů úřadem městyse a komisemi v oblasti samostatné působnosti,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců městyse v úřadu a v organizačních složkách městyse,
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá úřadem městyse v samostatné působnosti a komisemi,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád úřadum městyse,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada městyse se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné, ale k jednotlivým bodům svého jednání může přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Ze schůze rady městyse se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady městyse, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady městyse musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen u úřadu městyse k nahlédnutí členům zastupitelstva městyse.

Rada vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady městyse.

Kam dál?

Samospráva