Obecní policie


Dle zákona číslo 553/1991Sb. obecní policie je orgánem obce, která zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policii České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávních celků. Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Úkoly

  1. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.

  2. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.

  3. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

  4. Se  podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

  5. Se  podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení.

  6. Se podílí na prevenci kriminality v obci.

  7. Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

  8. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

  9. Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

 

Pravidelné měsíční hlášení Policie městyse

 

Kontakty:

Sídlo:                                Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 117

Mobil:                               774 600 054

E-mail:                              straznik@mnves.cz

Skype:                              strážnik Policie městyse MNV

 

Důležitá čísla:

Tísňová volání                   112                  Městská policie                      156

Hasiči                                   150                  Policie ČR                                 158

Záchranná služba             155                  Policie městyse MNV           774 600 054