Zastupitelstvo


Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves

Členové zastupitelstva

Fila Jiří Mgr., Gajda Martin, Gréeová Eva, Jančálková Miroslava Mgr., Jandák Pavel Ing., Jandáková Zuzana Bc., Janulíková Hana Mgr., Imrichová Martina, Košut Marek Mgr. Bc., Kučera Jaroslav, Silná Radka MUDr., Viktorinová Pavlína, Víšek Jiří, Víšková Markéta, Zugar Pavel Ing.

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městyse a je mu vyhrazeno zejména:

 • schvalovat program rozvoje městyse,
 • schvalovat rozpočet městyse a závěrečný účet městyse,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky městyse, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce městyse na valnou hromadu a navrhovat zástupce městyse do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky městyse,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř městyse, schvalovat dohody o změně hranic městyse,
 • volit z řad členů zastupitelstva městyse starostu, místostarosty a další členy rady městyse (radní) a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci městyse s jinými městysemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí městyse, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství městyse a ceny městyse.

Zastupitelstvu městyse je dále vyhrazeno rozhodování zejména o těchto majetkoprávních úkonech:

 • nabytí a převod nemovitých věcí, převod bytů a nebytových prostorů z majetku městyse,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva, prominutí nebo postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů.

Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, konají se v územním obvodu městyse a jsou veřejná.

Zasedání zastupitelstva městyse svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva městyse, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva městyse, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva městyse se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena úřadu městyse.

O průběhu zasedání zastupitelstva městyse se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva městyse, schválený pořad jednání zastupitelstva městyse, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na úřadu městyse k nahlédnutí.

Zastupitelstvo městyse vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva městyse.

Kam dál?

Samospráva