Ověření listin a podpisu


Ověření listin

VIDIMACE - OVĚŘENÍ SHODY KOPIE S ORIGINÁLEM (zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kam se obrátit:

  • Úřad městysu Moravská Nová Ves - kancelář matriky a evidence obyvatel
  • Matriční nebo obecní úřad pověřený k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
  • Notář

Co musíte předložit:

  • Originál listiny (prvopis nebo ověřený opis/fotokopie listiny)

Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst.3 zák.č. 21/2006 Sb.

Poplatek:

Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Ověření fotokopií se provádí na místě.

Poznámka:

Pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy a jiné průkazy totožnosti a geometrické plány se ověřovat nesmí.

Ověření podpisu

LEGALIZACE - OVĚŘENÍ PODPISU (zák.č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kam se obrátit:

  • Úřad městyse Moravská Nová Ves
  • kterýkoliv matriční úřad a nebo obecní úřad provádějící oběřování shody opisů nebo kopie s originálem
  • kterýkoliv notář

Co musíte předložit:

platný občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti cizince

Poplatek:

Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoveno ve výši 30,- Kč za každý podpis.

Legalizace se neprovede:

Je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy nebo jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text