Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

1. Název

Městys Moravská Nová Ves


2. Důvod a způsob založení

Městys Moravská Nová Ves jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.3. Organizační struktura

Starosta městyse
Místostarosta městyse

Zastupitelstvo městyse

  • Kontrolní výbor
  • Finanční výbor 

Rada městyse

Úřad městyse

  • Ekonomický a účetní úsek
  • Podatelna
  • Pokladna
  • Matrika
  • Kultura

Příspěvkové organizace zřizované obcí

  • Služby Moravská Nová Ves
  • Základní a mateřská škola 

Rada
Zastupitelstvo
Kontrolní výbor
Finanční výbor
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves 691 55

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městyse, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Kontakt
 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.mnves.cz  
 

4.6 Adresa podatelny

Kontakt

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@mnves.cz
 

4.8 Datová schránka

ydpbv8f

 


5. Případné platby lze poukázat

Na účet č. 1382079379/0800 nebo osobně na pokladnu úřadu městyse.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

6. Identifikační číslo (IČO)

00283363

 


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 00283363


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce 
Rozpočtový výhled obce 
Povodňový plán 
Program rozvoje obce 
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 


8.2 Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet
Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Závěrečné účty

Kontrola hospodaření

Zprávy auditora

 

8.3 Formuláře

Formuláře obce zde
Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací zde 

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací:  zde

Řešení dalších životních situací:  zde

Další formuláře:  zde

 

8.4. Nejdůležitější směrnice

Směrnice pro vyřizování žádostí

Pravidla pro vyřizování petic

Pravidla pro vyřizování stížností

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městyse

Řád veřejného pohřebiště

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu městyse (viz bod 4.1). 

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu městyse (viz bod 4.7), nebo do datové schránky městyse (viz bod 4.8).


10. Příjem podání a podnětů11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.MutM

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy

13.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy