48. schůze Rady, 31.5.2021

Rada městyse | vloženo: 08.06.2021

Usnesení č. 3/48/2021

Rada městyse schválila smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Spolkem vojenské historie Valtice z.s., Hlohovec, Dědina 327, 691 43 (zhotovitel). Předmětem smlouvy je archivní a historický výzkum fotografických a písemných materiálů o účasti rodáků městyse Moravská Nová Ves v československých legiích v letech 1914 – 1920 a příprava pro jejich knižní zpracování do publikace (Ne)zapomenutelní legionářští „bráškové“, díl NOVOVESKO – „Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec). Cena díla činí 45.200,- Kč. 

Usnesení č. 4/48/2021

Rada městyse schválila smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (příkazce) a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav (příkazník). Předmětem smlouvy je inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení, zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, technický dozor, zajištění kolaudace k akci Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí – trasa 4. Celková cena vč. DPH činí 248.050,- Kč.  

Usnesení č. 6/48/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje části pozemku č.parc. 1717/95 o výměře 18 m2.

Usnesení č. 7/48/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zániku předkupního práva k pozemku parc.č. 1717/177, 1717/178, 1717/160 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníků získala pravomocný souhlas s užíváním.

Usnesení č. 8/48/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 64/1 o výměře 120m2.

Usnesení č. 9/48/2021

Rada městyse neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 209

Usnesení č. 10/48/2021

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Sboru dobrovolných hasičů o konání veřejnosti přístupné akce – Dětská burza ve dnech 26 – 27.5.2021.

Usnesení č. 11/48/2021

Rada městyse vydává stanovisko, že trvá na rekonstrukci silnice III/05526 Mor. Nová Ves – Kopčany před převodem vlastnictví na Lesy ČR.

Usnesení č. 12/48/2021

Rada městyse vzala na vědomí návrh smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektrozařízení mezi společností REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, Praha 4 a Městysem Mor. Nová Ves.

Usnesení č. 13/48/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066008/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy na parc. č. 2103/1, stavba „Mor.N.Ves,, Na Výsluní, příp. NN, Hauserová“. Náhrada za zřízení VB činí 1200,- Kč.

Usnesení č. 14/48/2021

Rada městyse schválila nabídku na tvorbu a provozování webových stránek městyse společnosti Daniel Kovář, Mlýnské nábřeží 35a, Brno 614 00 (ORIGINE.CZ).

Usnesení č. 15/48/2021

Rada městyse vzala na vědomí výzvu katastrálního úřadu k doložení dokladů ke stavbám na pozemcích parc.č. 649/2, 1065/37, 1065/54, 1163, vše v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 16a/48/2021

Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Moravská Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 a přílohy k 31.12.2020.

Usnesení č. 16b/48/2021

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2020 ve výši 186.266,83 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 186.266,83 Kč.

 Usnesení č. 17/48/2021

Rada městyse schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v Domě s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi, Luční 590, od 1.7.2021. 

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Hasičská drakiáda

Kulturní akce
datum akce: 24.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace