47. schůze Rady městyse, 3.5.2021

Rada městyse | vloženo: 10.05.2021

Usnesení č. 3/47/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330066710/002 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 291/4, stavba „Mor.N.Ves,Hlavní,úprava NN,Víšek“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 4/47/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066007/002 mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na parc. č. 1543/1, stavba „Mor.N.Ves,příp.NN,Polach“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 5a/47/2021

Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 a přílohy k 31.12.2020.

 Usnesení č.5b/47/2021

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2020 ve výši 238.579,71 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 238.579,71 Kč.

Usnesení č. 6a/47/2021

Rada městyse schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves hospodářský výsledek za rok 2020 se ziskem 670.771,47 Kč a přidělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 670.771,47 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 6b/47/2021

Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 a přílohy k 31.12.2020.

H: 4 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Usnesení č. 7a/47/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dohodu o zániku předkupního práva k pozemku parc.č. 1717/183 a 1717/144 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníka  získala pravomocný souhlas s užíváním.

Usnesení č. 7b/47/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dohodu o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č. 1717/156 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníků získala pravomocný souhlas s užíváním.

 Usnesení č. 8/47/2021

Rada městyse schválila dohodu o ukončení nájmu bytu v budově úřadu městyse, Náměstí Republiky 107. Nájem končí dne 30.4.2021.

Usnesení č. 9/47/2021

Rada městyse schválila – prohlášení hrobu č. 166 – Ing. Jiří Tomášek, Brno – čestným hrobem.

Usnesení č. 10/47/2021

Rada městyse schválila přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny v období hlavních prázdnin, a to od pondělí 2. srpna do úterý 31. srpna 2021. V případě konání hodů schválila uzavření mateřské školy a školní  jídelny v pondělí 26.7.2021.

Usnesení č. 11/47/2021

Rada městyse doporučuje ZM schválit cenu stočného od 1.7.2021 na 30,- Kč + DPH.                                                                                                                  

Usnesení č. 12a/47/2021

Rada městyse schválila finanční příspěvek spolku Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 12b/47/2021

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na příspěvek spolku Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 13a/47/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila zadávací projektovou dokumentaci na realizaci akce ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy a seznam oslovených společností: STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav; RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín; Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky; STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109, Hodonín; F&K&B, a.s. – stavební, projekční a obchodní společnost, IČO: 26 23 60 61; se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4; JS – abacus s.r.o., IČO: 26288591, se sídlem Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 69317

Usnesení č. 13b/47/2021

Dále rada městyse schválila smlouvu o příkazu č. 10/21 mezi Městysem Moravská Nová Ves a PMCS, s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav (příkazník) týkající se administrace výběrového řízení na dodavatele. Odměna činí 59895 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 13c/47/2021

Rada městyse schválila personální obsazení komise pro hodnocení nabídek z těchto zástupců: Marek Košut, Igor Antal, Martina Pokorná (náhradníci Petra Frýdková, Rostislav Silný, Libor Stránský).

Usnesení č. 14a/47/2021

Rada městyse schválila nabídku na zpracování realizační projektové dokumentace na Rekonstrukci stokové sítě Moravská Nová Ves od firmy DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno   ve výši 177.870,- Kč.

Usnesení č. 14b/47/2021

Rada městyse schválila příkazní smlouvu č. 962/2021 – P mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (příkazník) na organizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves stoka AB-2-1-1“. Odměna činí 30.250,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 14c/47/2021

Rada městyse schválila příkazní smlouvu č. 961/2021 – P mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (příkazník) na organizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves stoka AG“. Odměna činí 54.450,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 14d/47/2021

Rada městyse schválila smlouvu o zabezpečení inženýrské a poradenské činnosti při přípravě stavby „Intenzifikace ČOV Moravská Nová Ves“ č. 958/2021 – DP mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (zhotovitel) na vypracování žádosti o dotaci. Odměna činí 121.000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 14e/47/2021

Rada městyse schválila smlouvu o zabezpečení inženýrské a poradenské činnosti při přípravě stavby „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves“ č. 958/2021 – DP mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (zhotovitel) na vypracování žádosti o dotaci. Odměna činí 121.000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 15a/47/2021

Rada městyse schválila smlouvu o poskytování služeb projektového řízení mezi Městyse Moravská Nová Ves  a Poradíme Vám s.r.o., Lipová 874, Dolní Bojanovice (poskytovatel). Předmětem smlouvy je zajištění činnosti projektového řízení s realizací projektu s názvem „Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves“. Odměna činí 640, Kč/hod, maximálně v rozsahu 125 hodin, tj. 80.000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 15b/47/2021

Rada městyse schválila příkazní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves  a Poradíme Vám s.r.o., Lipová 874, Dolní Bojanovice (poskytovatel). Předmětem smlouvy je zajištění kompletní realizace zadávacího řízení při realizace projektu „Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves“. Odměna činí 30.000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 16/47/2021

Rada městyse schválila dodatek č. 2 smlouvy o poskytování odborné poradenské a konzultační činnosti č. 14/2016 mezi Dotea Consulting s.r.o., Jabloňová 239/6, Vyškov (dodavatel) a Městysem Moravská Nová. Předmětem dodatku je zpracování 5 monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu  pro projekt „Rekonstrukce základní školy“ v rámci IROP. Odměna činí 40.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 17/47/2021

Rada městyse doporučila ZM schválit smlouvu o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 1773/2, 1773/3, 1773/4, 1773/5, 1773/6 v k.ú. Moravská Nová Ves a s tím související darovací smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný) a Jihomoravským krajem (dárce).

Usnesení č. 18/47/2021

Rada městyse schválila přesun pomníku, který se nachází na pozemku p.č. 3814/1 na pozemek dráhy p.č. 710/3 v obvodu železniční stanice Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 19/47/2021

Rada městyse vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 městyse Moravská Nová Ves. Která se uskutečnila ve dnech 19 -22. října 2020 a 7 – 8. dubna 2021.

Usnesení č. 20/47/2021

Rada městyse schválila smlouvu o dílo na přístavbu budovy mateřské školy mezi společností VLLNNA s.r.o., Oddechová 390, 155 31 Praha 5 jakožto zhotovitelem, a městysem jakožto objednatelem. Předmětem smlouvy je vytvoření PD, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Usnesení č. 21/47/2021

Rada městyse schválila smlouvu o užití veřejného prostranství mezi panem Slávkem Navrátilem, Letní 487, Mutěnice jako uživatelem a městysem, kdy předmětem smlouvy je užití pozemku parc.č. 1788 - sokolského hřiště  - na hody, za účelem umístění atrakcí – kolotočů.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Hasičská drakiáda

Kulturní akce
datum akce: 24.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace