2. schůze rady - 3.12.2018

Rada městyse | vloženo: 04.12.2018

Výpis usnesení z 2. schůze rady, 4.12.2018

 

Usnesení č. 3/2/2018

Rada městyse schválila návrh smlouvy č. HO-014330051412/002 mezi městysem M.N.Ves jako povinným a společností E.ON Distribuce, jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy (podpěrný bod, kabel NN) na pozemku p.č. 292/1. Jednorázová náhrada za zřízeníVB je ve výši 2500,- Kč.

Usnesení č. 4/2/2018

Rada městyse schválila návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12458734mezi městysem M.N.Ves jako povinným a společností E.ON Distribuce, a.s.,oprávněným, kdy předmětem smlouvy je připojení k distribuční soustavě zařízení pro odběr elektřiny. Cena za připojení činí 8000,- Kč.

Usnesení č. 5/2/2018

Rada městyse schválila poskytnutí finančního příspěvku Malovanému kraji, z.s., ve výši 5000,- Kč na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácko v roce 2019.

Usnesení č. 6a/2/2018

Rada městyse schválila zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 292/3 o ploše 3 m2 v k.ú. Mor. Nová Ves

Usnesení č. 6b/2/2018

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemku p.č. 292/3 o ploše 3 m2 v k.ú. Mor. Nová Ves za cenu 300,- Kč za 1 m2.

Usnesení č. 7/2/2018

Rada městyse schválila pronájem bytu č. 2 v DPS od 1.12.2018.  

Usnesení č. 8/2/2018

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila mateřské škole M.N.Ves souhlas k přislíbeným darům.

Usnesení č. 9a/2/2018

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves vyhlášení ředitelského volna v pátek 21.12.2018.

Usnesení č. 9b/2/2018

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle přílohy

Usnesení č. 9c/2/2018

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o úrazech žáků za období září- listopad 2018

Usnesení č. 9d/2/2018

Rada městyse přikázala Základní škole Moravská Nová Ves převézt nedočerpaný provozní příspěvek na rok 2018 zpět zřizovateli.

Usnesení č. 9e/2/2018

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijetí věcného daru popelnice za 489,- Kč. Dar bude určen jako věcná cena na školní ples 8.2.2019.

Usnesení č. 10/2/2018

Rada městyse schválila plán inventur na rok 2018 a směrnici k inventarizaci č. XII/1/2011.

Usnesení č. 11a/2/2018

Rada městyse vzala na vědomí výroční zprávu Mateřské školy za školní rok 2017/2018.

Usnesení č. 12/2/2018

Rada městyse schválila záměr pronájmu části nemovitosti parc. č. 4048/1 o výměře 3000 m2.

Usnesení č. 3/3/2018

Rada městyse schválila dodatek smlouvy mezi městysem M.N.Ves (objednatel) a společností Megawaste kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za likvidaci a svoz odpadu č. 200307 (kontejnerový svoz ze sběrného dvora) na 1250,- Kč/t a 2095,- Kč za vývoz kontejneru.

Usnesení č. 4/3/2018

Rada městyse schválila jmenování členů školské rady.

Usnesení č. 5/3/2018

Rada městyse schválila smlouvu o účinkovánímezi Domem kultury Hodonín, p.o., a Městysem Moravská Nová Ves. Jedná se o účinkování divadelního souboru Svatopluk dne 10.12.2018 v 19.00 h v sále sokolovny.Cena za představení činí 1000,- Kč vč. DPH + 12 % z hrubé tržby za vstupenky, min. však 300 Kč brutto.

Usnesení č. 6/3/2018

Rada městyse schválila zadat zakázku na dodávku elektřiny a zemního plynu do budov Městyse Moravská Nová Ves a jím zřizovaných příspěvkových organizací, společnosti E.ON Energie, s nabídkovou cenou za dodávku elektřiny pro rok 2019 ve výši 489 924,64 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za dodávku zemního plynu ve výši 625 218,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/3/2018

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností Deratizace4D, s.r.o., kdy předmětem smlouvy je celoplošná deratizace obce. 

Usnesení č. 8/3/2018

Rada městyse schválila záměr pronájmu části nemovitosti parc. č. 4048/1 o výměře 3000 m2.

Usnesení č. 9/3/2018

Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves ve výši 118 000,- Kč, kdy podpora je poskytována na opravu soch sv. Václava a sv. Floriána na prostranství před kostelem. 

Usnesení č. 3a/4/2018

Rada městyse schválila návrh rozpočtu příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves v předloženém znění.

Usnesení č. 3b/4/2018

Rada městyse schválila návrh rozpočtu Mateřské školy Moravská Nová Ves v předloženém znění.

Usnesení č. 3c/4/2018

Rada městyse schválila návrh rozpočtu Základní školy Moravská Nová Ves v předloženém znění.

Usnesení č. 3d/4/2018

Rada městyse schválila příspěvek příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves ve výši 7 190 000,- Kč.

Usnesení č. 3e/4/2018

Rada městyse schválila příspěvek Mateřské škole Moravská Nová Ves ve výši 1 990 000,- Kč.

Usnesení č. 3f/4/2018

Rada městyse schválila příspěvek Základní škole Moravská Nová Ves ve výši 2 578 000,- Kč.

Usnesení č. 3g/4/2018

Rada městyse schválila střednědobý výhled příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves na roky 2019-2021.

Usnesení č. 3h/4/2018

Rada městyse schválila střednědobý výhled Mateřské školy Moravská Nová Ves na roky 2019-2021.

Usnesení č. 3i/4/2018

Rada městyse schválila střednědobý výhled Základní školy Moravská Nová Ves na roky 2019-2021.

Usnesení č. 3/5/2019

Rada městyse schválila smlouvu o reklamní činnosti mezi městysem M.N.Ves (zhotovitel) a společností Modrý Projekt s.r.o. Smlouva se uzavírá na jednorázovou akci – Ples městyse 12.1.2019.

Usnesení č. 4/5/2019

Rada městyse schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Ing. Josefem Janulíkem a Městysem Moravská Nová Ves (objednatel). Dodatek se týká navýšení sazeb za služby KEO, ALIS vzhledem k inflaci.

Usnesení č. 5/5/2019

Rada městyse schválila smlouvu o dílo mezi zpracovatelem a Městysem Moravská Nová Ves (objednatel). Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení sošky sv. Urbana na akci Žehnání vína 2019.

Usnesení č. 6/5/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení příspěvkových organizací – Základní škola Moravská Nová Ves, Mateřská škola Moravská Nová Ves a Služby Moravská Nová Ves o přeúčtování vypůjčeného majetku z účtu 966 na účet 909.

Usnesení č. 7/5/2019

Rada městyse schválila občanům M.N.Vsi příspěvek na údržbu veřejného prostranství před jejich rodinnými domy.

Usnesení č. 8/5/2019

Rada městyse vzala na vědomí stížnost Římskokatolické farnosti M.N.Ves

Usnesení č. 9/5/2019

Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb mezi Městysem Moravská Nová Ves (příjemce) aMěstskou knihovnou Břeclav, p.o., Předmětem smlouvy je zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků obce v roce 2019. Městys se zavazuje uhradit částku 20 000,- Kč na nákup knih.

Usnesení č. 10/5/2019

Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 7/2018. Rozpočtované příjmy ve výši 59 203 200,- Kč budou sníženy o 1 131 300,- Kč a budou činit 58 071 900,- Kč. Rozpočtované výdaje ve výši 74 574 600,- budou sníženy o 14 981 800,- Kč a budou činit 59 592 800,- Kč. Financování ve výši 15 371 400,- Kč bude sníženo o 13 850 500,- Kč a bude činit 1 520 900,- Kč.  

Usnesení č. 11a/5/2019

Rada městyse vzala na vědomí změnu sazebníku odměn pro sběrné dvory a koeficientů bonusových složek a standardy složení komunálních odpadů a podílů obalové složky u společnosti Ekokom a.s.                                                                                                                   

Usnesení č. 11b/5/2019

Rada městyse vzala na vědomí změnu odměn pro sběrné dvory za elektrozařízení u společnosti Asekol a.s.,

Usnesení č. 11c/5/2019

Rada městyse schválila možnost spolupráce se společností REMA AOS, o zpětném odběru obalů a odpadu z obalů.                                                                                                              

Usnesení č. 12a/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Český zahrádkářský svaz ve výši 10 000,- Kč.

Usnesení č. 12b/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Rodinný klub Brouček, z.s., ve výši 12 500,- Kč.

Usnesení č. 12c/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Myslivecký spolek „Tři topoly“, ve výši 10 000,- Kč.

Usnesení č. 12d/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Moravskoslezský Kynologický svaz ve výši 16 000,- Kč.       

Usnesení č. 12e/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Neoveské Heriny z.s., ve výši 30 000,- Kč.

Usnesení č. 12f/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Myslivecký spolek „LUH“, ve výši 10 000,- Kč.

Usnesení č. 12g/5/2019

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Moravský rybářský svaz, z.s., ve výši 20 000,- Kč.  

Usnesení č. 13/5/2019

Rada městyse schválila míru inflace za rok 2018 dle ČSÚ 2,1 %, potřebné k úpravě nájmů bytových i nebytových prostor.

Usnesení č. 14a/5/2019

Rada městyse neschválila převod komunikace III/05526 do majetku městyse a nedoporučuje ZM přijetí pozemků pod touto komunikací.

Usnesení č. 14b/5/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost SÚS JMK Břeclav o převod (bezúplatný) pozemků parc.č. 291/4, 4020/1, 4020/10, které jsou v majetku městyse a nacházejí se pod komunikací II/424 a III/4233 (od hlavní křižovatky v obci po katastr Prušánek).

Usnesení č. 15a/5/2019

Rada městyse schválila zadání zakázky na vypracování PD na opravu komunikace na ulici Široká a Hliník společnosti MaD projekt s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves za 40 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 15b/5/2019

Rada městyse schválila zadání zakázky na vypracování PD na opravu komunikace na ulici K Záhumní společnosti MaD projekt s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves za 40 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 15c/5/2019

Rada městyse schválila zadání zakázky na vypracování PD na opravu komunikace a parkovacích stání u nádraží společnosti MaD projekt s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves za 56 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 16a/5/2019

Rada městyse schválila dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii, uzavřené mezi městysem a obcí Týnec, kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za hodinu vykonané služby na 400,- Kč

Usnesení č. 16b/5/2019

Rada městyse schválila dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii, uzavřené mezi městysem a obcí Hrušky, kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za hodinu vykonané služby na 400,- Kč

Usnesení č. 3/6/2019

Rada městyse doporučuje ZM schválit darovací smlouvu mezi městysem M.N.Ves (obdarovaný) a Jihomoravským krajem. Předmětem smlouvy je darování pozemku p.č. 627/3 v k.ú. M.N.Ves.

Usnesení č. 4/6/2019

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves dočasného předfinancování projektu MŠMT č.02_18_063 Šablony II z příspěvku zřizovatele.

Usnesení č. 5/6/2019

Rada městyse schválila rozpočtového opatření č. 1/2019, kdy rozpočtované příjmy ve výši 46 682 200,- Kč budou navýšeny o 451 800,- Kč. Příjmy po navýšení budou činit 47 134 000,- Kč. Rozpočtované výdaje ve výši 41 223 800,- Kč budou navýšeny o 451 800,- Kč. Výdaje po navýšení budou činit 41 675 600,- Kč. Položka financování zůstává beze změny.

Usnesení č. 6/6/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Slováckého krůžku Moravská Nová Ves o konání veřejnosti přístupné akce – krojový ples – dne 26.1.2019.                                                                                                                   

Usnesení č. 7/6/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení RK Brouček o konání veřejnosti přístupné akce – dětský karnevaldne 3.2.2019 od 15.00 do 18.00 hodin.

Usnesení č. 8/6/2019

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. HO-014330052197/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika,. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN, skříň NN, uzemnění - parc. č. 1543/1, 1771.

Usnesení č. 9/6/2019

Rada městyse schválila darovací smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný) a Františkem Ficem. Jedná se o věcný dar (jízdní kolo)jako cena do tomboly na ples městyse 12.1.2019

Usnesení č. 10/6/2019

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijetí věcných darů od sponzorů. Dary budou určeny jako příspěvek do slosování o věcné ceny na školní ples konaný dne 8.2.2019

Usnesení č. 11a/6/2019

Rada městyse schválila smlouvu o výpůjčce majetku mezi městysem jako zřizovatelem a příspěvkovou organizací Základní škola Moravská Nová Ves, dle aktuálního inventárního soupisu ke dni 1.2.2019.

Usnesení č. 11b/6/2019

Rada městyse schválila smlouvu o výpůjčce majetku mezi městysem jako zřizovatelem a příspěvkovou organizací Mateřská škola Moravská Nová Ves, dle aktuálního inventárního soupisu ke dni 1.2.2019.

Usnesení č. 11c/6/2019

Rada městyse schválila smlouvu o výpůjčce majetku mezi městysem jako zřizovatelem a příspěvkovou organizací Služby Moravská Nová Ves, dle aktuálního inventárního soupisu ke dni 1.2.2019.

Usnesení č. 12/6/2019

Rada městyse neschválila neziskové organizaci BILICULUM, poskytnutí sponzorského daru na pokrytí nákladů spojených především s dopravou klientů do stacionáře.

Usnesení č. 13/6/2019

Rada městyse vzala na vědomí rezignaci na mandát člena Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 14/6/2019

Rada městyse schválila smlouvu o zřízení místa zpětného odběru baterií nebo akumulátorů mezi Městysem Moravská Nová Ves a REMA Battery, s.r.o.,

Usnesení č. 15a/6/2019

Rada městyse schválila jmenování kronikářky Městyse Moravská Nová Ves - Ivany Zugarové.

Usnesení č. 16/6/2019

Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00270/19 mezi Městysem Moravská Nová Ves (odběratel a uživatel) a ALIS, s.r.o., Mariánská 538/21, 470 01 Česká Lípa (dodavatel). Předmětem smlouvy je pořízení software Majetek a Mzdy. Cena činí 5760,- Kč.

Usnesení č. 17a/6/2019

Rada městyse schválila pronájem části nemovitosti parc. č. 4048/1 o výměře 3 000 m2, společnosti Zelená biomasa, a.s., Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč, od 1.1.2019 na dobu neurčitou, výše nájmu 3 000,- Kč měsíčně

 

Usnesení č. 17b/6/2019

Rada městyse schválila pronájem části nemovitosti parc. č. 4048/1 o výměře 3 000 m2, a to od 1.1.2019 na dobu neurčitou společnosti GALUR s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 14/247, 110 00 Praha 1.

 

Usnesení č. 18/6/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost o odprodej pozemku parc.č. 1660 o výměře 95m2 v k.ú. Moravská Nová Ves.                                                              

Usnesení č. 19/6/2019

Rada městyse souhlasí s odnětím produkční funkce lesa a z předčasného smýcení porostu na pozemku parc.č. 4208/4 v k.ú. Moravská Nová Ves z důvodu realizace projektu „Kyjovka – lokální rozvolnění toku k.ú. Moravská Nová Ves“ za náhradu ve výši 362 285,- Kč.

Usnesení č. 20/6/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje o konci šestiletého funkčního období ředitelů školských zařízení. 

Usnesení č. 21/6/2019

Rada městyse schválila  cenovou nabídku ve výši 96 800,- Kč společnosti SONING Praha s.r.o., Pod Hájkem 406/1a, Praha na studii prostorové akustiky na sokolovně

Usnesení č. 22/6/2019

Rada městyse vzala na vědomí  opětovný požadavek na zajištění větších prostor pro Klub Kulturistů Moravská Nová Ves.


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.01.2022

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Kalendář svozu odpadů 2022

Ostatní
datum akce: 01.02.2022

Dotace na hroby

Ostatní
datum akce: 28.02.2022

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace