Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za svoz komunálního odpadu vybírá Městys Moravská Nová Ves.

Kalednář svozu odpadu

Kam se obrátit:

Jménem organizace tuto agendu vyřizuje paní Martina Janulíková:

telefon: 519 342 202, 774 722 713, email: podatelna@mnves.cz.

Kdo platí?

Poplatníkem je

a) fyzická osoba,

1.  která má v obci trvalý pobyt 

2.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

b) fyzická osoba,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Od poplatku je osvobozen:

a) poplatník s trvalým pobytem v Morvské Nové Vsi, který žije nejméně po dobu 6 měsíců v roce v zahraničí,

b) student do 26 let věku, má-li trvalý pobyt v Moravské Nové Vsi a z důvodu studia v zahraničí pobývá po dobu nejméně 6 měsíců v roce v zahraničí,

c) poplatník, přihlášený k trvalému pobytu v sídle ohlašovny,

d) dítě, a to za kalendářní rok, ve kterém se narodilo.

 

Poplatník, uvedený pod písm. a) a b), je povinen nárok na osvobození prokázat. Např. předložením potvrzení o studiu nebo potvrzením o ubytování v ubytovacím zařízení, nebo předložením nájemní smlouvy na bydlení mimo území městyse, případně doložit čestné prohlášení.

 

Úleva se poskytuje:

a) ve výši 50% za rok studentovi do 26 let věku, má-li trvalý pobyt v Moravské Nové Vsi, avšak studuje a bydlí mimo území městyse,

b) ve výši 50% za rok poplatníkovi s trvalým pobytem v Moravské Nové Vsi, který po dobu nejméně 6 měsíců v roce bydlí z důvodu výkonu zaměstnání mimo území městyse,

c) ve výši 50% za rok každému třetímu a dalšímu dítěti z dětí do 18 let a studentů do 26 let, pokud žijí ve společné domácnosti, a to i za kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dovrší.

Výše poplatku

Poplatek za svoz domovního netříděného komunálního odpadu je pro rok 2021 stanoven obecně závaznou vyhláškou  městyse č. 1/2019 ve výši 550,- Kč na osobu.

Splatnost poplatku

Poplatek pro poplatníka je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 31. května příslušného kalendářního roku.

Úhrada poplatku

V hotovosti na pokladně Úřadu městyse Moravská Nová Ves nebo bezhotovostně na číslo účtu 1382079379/0800, variabilní symbol 1340; do specifického symbolu uveďte číslo popisné domu poplatníka

Třídění odpadu

Pytle na tříděný komunální odpad dávají pracovníci Služeb Moravská Nová Ves, příspěvková organizace ke každému domu, u kterého budou pytle se správně vytříděným odpadem přichystány k odvozu. Kalendář svozových dnů obdrží každá domácnost do poštovní schránky na začátku roku.

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace