OPRAVY OBECNÍHO MAJETKU PO TORNÁDU

 

Aktuální informace k 7.9.2021

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Níže uvádím krátkou informaci o stavu a opravách veřejného osvětlení. Určitě jste zaznamenali, že dochází často k výpadkům veřejného osvětlení. V době úderu tornáda právě probíhala výměna a doplnění stávajícího VO za nové LED lampy. V cca třetině obce bylo veřejné osvětlení zcela zničeno, tj. nejenom jednotlivé světelné body, ale také vzdušné vedení, betonové sloupy, na kterých bylo umístěno, a rozvaděče. Pouze v několika částech obce je instalováno zemní vedení VO – centrum obce, ulice Dolní a Hlavní, řadovky U Sokolovny a nová zástavba BR4, které nebylo významně poškozeno. V těchto lokalitách bude možné v průběhu měsíce září instalovat nové stožáry a nové lampy. Bohužel se potýkáme s nedostatkem materiálu. Byť je oprava zadána jednomu z největších dodavatelů v zemi, jsou dodací lhůty nových lamp a jiného materiálu velmi dlouhé. V ostatních poškozených částech obce je situace ještě komplikovanější. Zde je nutné počkat až na kabelizaci rozvodů nízkého napětí společností EG.D., která proběhne až v příštím roce. Výstavba nového zemního vedení VO proběhne v součinnosti s kabelizací NN. Do té doby bude v provozu provizorní osvětlení instalované na dřevěných sloupech rozvodů NN. Velká část VO je v tuto chvíli provozována v provizorním režimu a je velmi citlivá na výkyvy sítě a rozmary počasí. Omlouváme se za komplikace a obtíže, které jsou s nedostatečným osvětlením spojeny.

Žádáme občany o hlášení výpadků osvětlení, abychom mohli rychleji reagovat na poruchy.

 

Aktuální informace k 17.8.2021

SOKOLOVNA

Sokolovna přišla o celou střechu včetně podbití. Částečně byl zničen krov na bočních křídlech budovy. Byla odtržena část stropu. Zcela zničena jsou okna a poškozena fasáda. Celý interiér byl poškozen zatečením. V tuto chvíli je dokončována oprava záklopu střechy hlavního sálu. V příštím týdnu započne pokládka nové plechové krytiny. Objekt bude nutné generálně rekonstruovat. S rekonstrukcí bude spojena plánovaná oprava technického zázemí budovy, jeviště a kotelny. Stávající poškozený strop bude po vyjádření statika stržen a nahrazen novým akustickým.

 

OBJEKT č.p. 117 – POŠTA, ZUŠ, KAVÁRNA

Zcela zničena byla střecha. Bude potřeba částečná výměna krovu. Stržena byla část štítu. Zničena jsou prakticky všechna okna a poškozena fasáda. Loni opravený interiér byl poškozen následným zatečením. Krov bude opraven tak, aby umožňoval využití podkroví, například pro zkušebny folklorních souborů či potřeby Základní umělecké školy. V tomto týdnu započnou opravy střechy. Učebny v budově budou využity jako učebny základní školy.

 

KNIHOVNA

Knihovna byla poničena od té míry, že byla na základě posudku statika stržena. Obnovena bude na jiném vhodném místě u některé z jiných veřejných budov. Do té doby budou služby čtenářům nahrazeny alespoň prostřednictvím rozvážky knih výměnného fondu Městské knihovny Břeclav.

 

RADNICE

Zničena byla střecha a částečně byl poškozen krov a štít. Zničena byla okna z ulice. Poškozena byla fasáda. Interiér byl poškozen zatečením a využitím prostor radnice jakožto zázemí pro záchranné práce. Zcela zničeny byly tři bytové jednotky v podkroví. Bytové jednotky již nebudou nahrazeny na původní místě, ale v samostatném bytovém domě. Po odstranění zbytků krovu byl odhalen původní barokní krov, ve kterém bude zřízena nová zasedací místnost. Stávající zasedačka bude nadále sloužit běžnějším účelům namísto místnosti v zelené budově.   

 

SMUTEČNÍ SÍŇ A HŘBITOV

Zničena byla střecha. Poškozena byla část oken a fasáda. Interiér, zejména podhled byl poškozen zatečením. Smuteční síň jako jedna z mála budov nebyla v minulosti zásadněji opravena. Současná situace je příležitostí provést generální opravu budovy včetně jejího předprostoru. Poničeno bylo také oplocení a zeleň na hřbitově. Zeleň byla před několika málo lety vysázena podle komplexního návrhu. Tento návrh bude obnoven. Obnovena bude v maximální míře též ústřední lipová alej, která tvořila dominantu hřbitova. Doplněny budou části oplocení a nová brána. Nově bude zřízeno kolumbárium. 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V době úderu tornáda probíhala výměna veřejného osvětlení za nové LED lampy. Cca třetina všeho osvětlení byla bohužel zničena. Bohužel nestačí nahradit svítidla, neboť bylo především strženo nadzemní vedení a zničeny betonové sloupy, na kterých byla většina svítidel umístěna. Spolu se zničením některých rozvaděčů to bohužel znamená, že obnova veřejného osvětlení potrvá delší dobu. Nejdříve bude, ve spolupráci se společností EG.D., která bude budovat nové rozvody elektrické energie, nutné vytvořit nové zemní rozvody pro osvětlení. Následně budou osazeny nové sloupy a svítidla. Toto potrvá nejméně několik měsíců. Do té doby bude osazeno pouze provizorní osvětlení a dřevěných sloupech, které je instalováno v těchto dnech.

 

ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE

V zasažené oblasti bylo strženo vzdušné vedení elektrické energie. To již nebude obnovováno. Společností EG.D. bude vybudováno zcela nové zemní vedení, a to nejenom v nejpostiženějších úsecích, ale v rozsahu většiny obce. Mapka s konkrétním rozsahem kabelizace je uveřejněna na webu obce. Jednotlivé domácnosti budou navštíveny pracovníky distribuční sítě za účelem domluvy o umístění nových rozvaděčů na domech. Vzhledem k rozsahu prací potrvá výstavba nového vedení několik měsíců. Žádáme občany, aby práce na obnově fasád a zpevněných plochách přizpůsobili těmto pracím. Předejdete tak zbytečným nákladům a škodám na nově opraveném majetku. Současně bude kabelizováno také vedení vysokého napětí a budou instalovány nové trafostanice . To je jeden z mála přínosů tornáda, pokud o něčem takovém vůbec lze hovořit. Ochranná pásma vedená vysokého napětí doposud blokovala některé rozvojové záměry v obci.  

 

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Komunikace a chodníky, které byly poničeny zejména pohybem těžké techniky při odklízecích pracích, budou opraveny až nakonec. V souvislosti s výstavbou nových rozvodů elektřiny bohužel ještě mnoho škody utrpí. V nejpostiženějších oblastech byli již v minulosti připravovány generální rekonstrukce chodníků – ulice Školní, Pod Kostelem, Anenská a komunikací – Jana Černého a Kamenná (spolu s kanalizací). Tyto projekty budou realizovány následně po instalaci zemního vedení elektřiny, resp. v případě ulic Jana Černého a Kamenná také po rekonstrukci kanalizace.

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

V centru obce byla zničena prakticky všechna veřejná prostranství, včetně všech prvků a funkcí, která tato prostranství plní – dětská hřiště, lavičky, autobusové zastávky, atd. Prakticky zcela byla zničena veřejná zeleň. Současně došlo ke změnám u některých ploch – některé domy byly zbořeny a již nebudou na svých místech obnoveny, resp. se podařilo získat některé pozemky směnou, atd. Vzhledem k velikosti zasaženého území a rozsahu řešení jsme oslovili urbanistický atelier, který má za úkol vytvořit novou koncepci veřejných prostranství v obci. Jedná se o tým zkušených odborníků, kteří zapojí do tvorby návrhu také veřejnost, neboť především široké veřejnosti tyto prostory slouží. 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 4. 8. 2021

 

Při tornádu bylo v různé míře poškozeno 10 budov v majetku městyse. Při následných deštích došlo k dalšímu poškození budov v důsledku zatečení.

Knihovna a bývalá hasičská zbrojnice byly zničeny zcela a již na svých místech nebudou obnoveny.

Prioritou jsou opravy školských zařízení a ordinací lékařů. Vše ostatní bude následovat poté.

První stupeň základní školy byl zasažen nejvíce. Byla zničena střecha včetně krovu. Statik nařídil demolici stropu druhého podlaží. Zničeny či poškozeny jsou okenní výplně a fasáda. Následným zatečením byly poškozeny i podlahy v přízemí, stěny atd. Budova si vyžádá komplexní rekonstrukci. Nyní je zpracována dokumentace nového stropu a krovu. Probíhají stavební práce na sanaci stropu.

Na druhém stupni základní školy byla zničena střecha včetně krovu. Ve dvou učebnách došlo ke statickému narušení stropu. Zničeny či poškozeny jsou okenní výplně a fasáda. Interiér byl částečně poškozen sutinami a zatečením. Je zpracována dokumentace nového krovu. Montáž krovu začne od pondělí 9.8. Dle harmonogramu by měla být střecha dokončena do konce prázdnin. Krytina je zajištěna. V celé budově budou vyměněna okna, jejich montáž započne 19.8. Výmalby interiéru začnou již v tomto týdnu. Vše je směřováno k tomu, aby byla budova v maximální míře zprovozněna na počátku školního roku.

Pro plné zprovoznění obou stupňů škol je potřeba 15 učeben. Při využití všech prostor měšťanky a učeben v budově č.p. 117 (pošta) bude možné zajistit výuku ve vlastních prostorách. Jako alternativu zajistilo vedení školy prostory v Týnci a Břeclavi. Předem nelze odhadnout, zda se při stavebních pracích nevyskytnou nějaké další komplikace. Cílem je minimalizovat dobu, kdy bude nutné děti za výukou převážet. Doprava dětí bude zajištěna autobusy.

Současně je zpracováván návrh komplexní rekonstrukce budovy měšťanky, jejího zateplení, vybavení vzduchotechnikou, novým osvětlením atd. Nový krov bude umožnovat půdní vestavbu pro školní klub, kroužky a další aktivity dětí. Spolu s odloženým projektem rekonstrukce sklepů, šaten a sociálního zařízení získá budova zcela novou kvalitu. Rekonstrukce proběhne v příštím roce.

Budova mateřské školy přišla o střechu se zateplením. Byla poškozena cca polovina oken, zejména ze zahrady a fasáda. Zcela zničena byla zeleň kolem budovy, poškozeny byly herní prvky i pískoviště. Na budově je dokončována nová střecha. 19.8. započne výměna oken. Je již částečně obnoven interiér a výmalby, fasáda bude opravena poté. Herní prvky byly již opraveny, budou doplněny některé další a dále venkovní altán pro výuku. Též byly založeny nové travní koberce se závlahou. Ta bude napojena na budoucí retenční nádrže na dešťovou vodu. Mateřská škola bude připravena pro zahájení školního roku tak, aby nejmenší děti nemuseli nikam dojíždět.

Zničena byla ordinace praktického lékaře MUDr. Bartoše v zelené budově a ordinace dětské lékařky MUDr. Kučerové. Po domluvě s lékaři bude opravena zelená budovy do podoby malého zdravotního střediska tak, že budou využity prostory zasedací místnosti v přízemí pro ordinaci. V tuto chvíli je dokončována oprava střechy, následovat budou sádrokartonářské konstrukce. S Hygienickou stanicí řešíme definitivní vnitřní uspořádání prostor, neboť na zdravotnická zařízení jsou kladeny specifické požadavky. Pokud bude projednání úspěšné, bude možné do prostor umístit i ordinaci zubního lékaře. MUDr. Bartoš v současné době působí v náhradních prostorách MND a.s. v Lužicích a MUDr. Kučerová v kontejnerové ordinaci za poštou. Cílem je obnova standardního fungování lékařských ordina-cí v průběhu září.

O dalších opravách a řešení následků tornáda Vás budeme pravidelně informovat na tomto profilu a webu obce.

 

 

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 30.09.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace